Pravila o privatnosti

Pravila o privatnosti, kolekcija i skladištenje ličnih podataka


prikupljanje podataka

Informacije skupljene od strane "EroDate.hr"

1. Kad koristi Website, korisnik možda mora da se registruje kako bi mu bilo dozvoljeno da koristi određene servise.
2. “EroDate.hr” ima diskreciju da koristi sve informacije koje mu je dao korisnik kada je podnosio zahtev za registraciju, kao i da koristi druge informacije o korisniku prikupljene od strane “EroDate.hr” na drugi način.
3. Informacije koje su prikupljene tokom registracije korisnika i (ili) kada se korisnik prijavi na sajt, ili kada korisnik samo posećuje sajtove tada se informacije dele na anonimne i lične.
4. Anonimne informacije. “EroDate.hr” prikuplja anonimne informacije u vezi sa činjenicama koje se ne mogu povezati sa individualnim posetiocem. Na primer, “EroDate.hr” prikuplja određene informacije svaki put kada korisnik poseti “EroDate.hr” website kako bi mogao da obezbedi bolju uslugu korisnicima kada pretražuju sajt. “EroDate.hr” prikuplja IP adrese svih posetilaca, povezane podatke (na primer, adresu poslednjeg sajta koji je osoba posetila pre nego što je pretraživala “EroDate.hr” website) i tipove pretraživanja i operativnih sistema (na primer, “Firefox” pretraživač, “Windows” operativni sistem). “EroDate.hr” prikuplja ove informacije u svrhu servisa za monitoring, poboljšanje sajta i druge svrhe. “EroDate.hr” takođe prikuplja informacije o korisnikovim odgovorima na pitanja postavljena na sajtu kako bi odlučio koje je mišljenje korisnika o servisima sajta i reklamiranju sajta. “EroDate.hr” prima ove informacije od svih korisnika, bez obzira da li su registrovani ili ne.
5. Lične informacije. Ove informacije su vezane za podatke koji sa preciznošću opisuju korisnika, kao ime, telefon, itd. Takve informacije mogu biti prikupljene kao dodatak anonimnim informacijama. “EroDate.hr” prikuplja lične informacije prateći puteve različitih delova sajta.
Ako korisnik želi da koristi plaćeni servis, “EroDate.hr” može tražiti, i korisnik je dužan da takve informacije pruži, kao broj kreditne kartice, broj telefona korisnika i druge informacije. Ukoliko ne obezbedi informacije koje zahteva “EroDate.hr” to može rezultirati u odbijanju pristupa određenim servisima.
6. Dopisivanje i komunikacija: ako korisnik kontaktira “EroDate.hr”, “EroDate.hr” može sačuvati kopije te komunikacije i druge informacije u vezi sa tim.
7. “EroDate.hr” ima pravo da skupi informacije o korisnikučim se korisnik prijavi na mrežu. Ove informacije pokazuju koje web sajtove posećuje korisnik, u koje vreme i koliko često korisnik posećuje te sajtove. Takođe, ove informacije uključuju podatke koje korisnik šalje na “EroDate.hr” mreži.

Uređenje podataka
1. Servis Provajder uređuje ličnu bazu podataka korisnika, samim tim obim podataka zavisi od samog korisnika. U većini slučajeva ti podaci se obrađuju: Korisnikovo ime, prezime, nadimak, email adresa, telefonski broj, slika (slike), IP adresa, hobiji, sadržaj dopisivanja, mesto boravka, pol, datum rođenja/godine, vreme prijave i odjave, istorija pretraživanja, status veze, broj kreditne kartice i (ili) broj računa.
2. Servis Provajder neće prenositi trećem licu sve gore pomenute informacije uključujući lične podatke korisnika bez pristanka samog korisnika, osim ukoliko to ne zahteva primena zakona ili je neophodno radi pružanja servisa. Trenutno, u svrhu pružanja servisa podaci se daju osobama koje plaćaju servis i osobama koje pružaju iznajmljivanje serverskih usluga. Kada pružaju svoje usluge pristupaju ili mogu imati pristup nekim podacima o korisniku. Međutim, Servis Provajder će osigurati da da ta osoba neće moći korisititi te informacije ni u kakve svrhe sem da obavi svoje zadate funkcije.
3. Registracijom na sajt za upoznavanje kao korisnik i pristavši na Pravila korišćenja osoba izjavljuje svoj pristanak da primi neograničen broj informacija, reklamne i druge vrste informacija od “EroDate.hr” web sajta.
4. Informativni, reklamni i drugi tip informacije može biti pružen korisniku, na osnovu podataka koje je korisnik pružio na raspolaganje portalu. Sledećo podaci se uglavnom mogu koristiti u svrhu direktog marketinga: Korisnikovo ime, email adresa, broj telefona, slika, IP adresa, hobi, sadržaj poruka, mesto prebivališta (adresa), seks, datum rođenja/godine, vreme prijave i odjave , istorija pretraživanja. Korisnik ima pravo da povuče pristanak da prima informacije od “EroDate.hr”. Izjava o povlačenju prenosa informacija će biti poslata na email adresu servisa koji pruža usluge na sajtu ili na telefon +37064608218.

Skladištenje podataka
1. Sve lične informacije korisnika dobijene tokom korisnikove registracije i tokom korišćenja usluga servisa za upoznavanje, podaci će biti skladišteni godinu dana nakon što subjekt sam ukloni podatke ili od poslednjeg datuma aktivnosti subjekta na portalu. Kada korisnik ukloni podatke, čuvani su u neaktivnoj bazi podataka određeni period.
2. Tokom registracije, informacije o korisniku, kao i bilo koja druga informacija koja postaje dostupna korisniku “EroDate.hr” kada korsiti Websajt i (ili) Servis, se prikupljaju i skladište samo u “EroDate.hr”. “EroDate.hr” ima pravo da spoji informacije izabrane od strane “EroDate.hr” sa trećom strankom, ukoliko se to ne protivi pravilniku ličnih podataka “EroDate.hr”, pravilu korišćenja “EroDate.hr” i zakonu.
3. “EroDate.hr” privlači pažnu korisnika na činjenicu da Websajtovi mogu sadržati linkove drugih sajtova. Neki od tih sajtova mogu skladištiti korsnikove lične informacije, a promotivni websajtovi mogu koristit “kolačiće” and “web beacons” (takozvane “internet špijune”) u svojim reklamama kako bi sakupili informacije o posetiocu. Molimo Vas pročitajte odeljak 4 Pravila o privatnosti, gde možete saznati više o reklamiranju na internet sajtovima. Pravila o privatnosti “EroDate.hr” i njegove odredbe ne uključuju pravila o privatnosti primenjena od strane trećih lica i pravila koja se tiču prikupljanja informacija. “EroDate.hr” nije i neće biti odgovoran za bilo koje akcije trećih lica koja prikupljaju informacije o korisniku.

Mesto skladištenja informacija identifikuje osobu

1. Korisnik razume i slaže se sa činjenicom da njegovi podaci za prijavu, kao i bilo koja druga informacija koja je prikupljena od strane “EroDate.hr” može biti skladištena i u drugoj zemlji. Korisnik prihvata da se njegove informacije mogu prenositi van njegove zemlje.
2. Mere koje korisnik može preduzeti da bi zaštitio svoje informacije
3. “EroDate.hr” upozorava da korisnik mora biti oprezan i da ne treba otkrivati lične informacije (kao što je korisnikovo pravo ime, jedinstveni broj, email adresa, itd.) trećim licima, kada koristi usluge na web sajtu. Takve informacije mogu da se koriste protiv interesa samog korisnika, za počinjenje prevare, slanje neželjenih poruka, itd. Da ograniči slanje neželjenih poruka, “EroDate.hr” blokira određene email adrese i domene kojima nije dozvoljeno da šalju email-ove u prijemno sanduče bilo kog posetioca koji koristi email servis koji pruža Web sajt.
4. “EroDate.hr” nastoji da zaštiti maloletnike koji koriste Web sajtove i Servise, mada, “EroDate.hr” nema šanse da zaštiti te osobe kada napuste Web sajtove. “EroDate.hr” zahteva da posetioci upozore maloletnike, koji koriste Web sajt ili (ili) Servise, da ne dele svoje lične podatke trećim licima.
5. “EroDate.hr” privlači pažnju roditelja da je dostupan softver koji sprečava maloletnike da pristupe neprikladnom sadržaju na Internetu.

Promena korisnikovih informacija i pravo da budu zaboravljene
1. Korisnik ima pravo da pristupi prikupljenim ličnim podacima i to veoma lako, da bude upućen u prikupljanje podataka i da proveri njihovu ispravnost.
2. Korisnik koji pokaže dokumenta koja potvrđuju njegov identitet po pravu i zakonu ili ih prikaže elektronskim putem, što omogućuje identifikaciju osobe, ima pravo da pristupi besplatno svojim podacima obrađenim od strane Provajedera Servisa i da zna koji je izvor informacija koje su prikupljene, u koje svrhe se takvi podaci obrađuju, i kome se ti podaci šalju, ili kome su bili dostupni bar za period od godinu dana. Servis Provajeder, na zahtev korisnika, ne kasnije od 30 kalendarskih dana od primanja korisnikovog pismenog zahteva, će pružiti zahtevane podatke ili će objasniti razlog odbijanja takvog zahteva. Po zahtevu korisnika takve informacije se moraju pružiti u pisanoj formi. Ako se korisnik upozna sa svojim ličnim podacima i sazna da su netačni, nepotpuni, on šalje zahtev Servisu (u pisanoj formi, e-mail-om, preko websajta servisa ili u drugom obliku).
3. Servis Provajder mora lične podatke odmah da ispravi, netačne podatke, nepotpune, i da suspenduje one podatke koji se obrađuju, osim onih koji su skladišteni. Korisnik može da se žali na akcije (ili nerad) Servis Provajdera, da se žali menadžeru, ili Inspektoratu za zaštitu podataka u roku od 3 meseca nakon primanja odgovora ili u roku do datuma kada ističe rok za prigovor.
4. korisnik ima pravo da traži da se njegovi podaci izbrišu ili da se izbrišu oni koji još nisu obrađeni ako ih nije potrebno obraditi u svrhe zbog koje su prikupljeni, kada subjekt povuče svoj pristanak obrade podataka ili odmah ne daje pristanak za obradu ličnih podataka.
5. Korisnik može, i u neki prilikama određeno Pravilnikom mora da doda i (ili) promeni svoje podatke za prijavu, ako su se promenili. Podaci za prijavu se mogu promeniti po proceduri i metodi Websajta.

Mere zaštite informacija

1. “EroDate.hr” koristi softver i druge mere da zaštiti podatke za prijavu svih korisnika. Samo ovlašćena zaposlena lica “EroDate.hr” mogu imati pristup podacima korisnika.
EroDate.hr ne prikuplja, skladišti podatke i ne radi sa kreditnim karticama niti se bavi bilo kojim informacijama u vezi kreditnih kartica. Treća stranka putem koje se obavljaju uplate je odgovorna za prikupljanje takvih informacija.
2. “EroDate.hr” podseća da je korisnik odgovoran za tajnost svih informacija. ”EroDate.hr” traži da budete pažljivi pri korišćenju i zaštiti svojih podataka pri prijavi. Korisnik treba da se diskonektuje sa pretraživača kad je pretraživanje završeno da bi bio sigiran da niko ne može pristupiti korisnikovom email-u, ličnim informacijama, posebno u prilikama kada korisnik koristi javni kompjuter (na primer, u Internet café-u, biblioteci).
3. “EroDate.hr” je posvećen da se trudi da zaštiti lične podatke, ono što je pod okriljem “EroDate.hr”, ali s obzirom da se informacije o korisniku šalju prilikom konekcije na Internet, “EroDate.hr” upozorava da “EroDate.hr” ne može da garantuje sigurnost informacija koje prenosi korisnik, uključujući lične podatke.

Zaštita maloletnika

“EroDate.hr” brine o pravima maloletnika i ograničava njihov pristup svim servisima koji su namenjeni odraslim osobama. Dakle, svi delovi Websajta su samo za odrasle. Maloletnicima je striktno zabranjeno da posećuju takve Websajtove.

Pravila o privatnosti i principi o korišćenju kolačića

Kada “EroDate.hr” pruža usluge i sarađuje sa klijentima vodi se principima partnerstva. Mi pratimo te principe kada uređujemo Vaše lične podatke i pažljivo čuvamo i štitimo Vaše privatnost.U ovom dokumentu Vam predstavljamo principe za prikupljanje i upotrebu informacija o posetiocima na našem sajtu.

Kolačić je mali tekstualni fajl koji koriste mnogi sajtovi da bi zabeležili posetioce koji se vraćaju na njihov sajt. Pošto su kolačići neaktivni fajlovi, njihova upotreba je sigurna. Kolačići ne šire viruse ili druge loše programe. Molimo Vas imajte u vidu da se kolačići koriste na mnogim sajtovima./* Kolačići korišćeni na “EroDate.hr” websajtu osiguravaju pravilno funkcionisanje sajta i pomaže adaptaciji sajta korisnicima i njihovim potrebama. To Vam dozvoljava da uspešno koristite websajt, da učestvujete u “EroDate.hr” željenim uslugama.

Kolačići korišćeni na “EroDate.hr” websajtu:
- Neophodni – skladištenje informacija o trenutnoj poseti,
- Kolačići o ponašanju – skladištenje statistike poseta,
- Funkcionalni kolačići – skladištenje informacija o korisnikovim opcijama i podešavanjima.

Kolačići se koriste u sledeće svrhe:
- Informacije koje se skladište uz pomoć kolačića koriste se da osiguraju normalne funkcije websajta, da prikupljaju statističke podatke, da bi poboljšalji websajt i da bi kreirali najlakše uslove za posetioce da koriste websajt.
- Kolačići nam takođe pomažu da Vas prepoznamo kao prethodnog posetioca na sajtu, sačuva istoriju Vaših poseta na “EroDate.hr” i da prilagodi sadržaj na osnovu ovih informacija. Na taj način možemo da poboljšamo websajt, i da ga prilagodimo Vama.
- Ako, kada posetite nas sajt, tražite od nas da Vas kontaktiramo, pošaljite nam upitnik, email, dajte nam svoje ime, email adresu ili broj telefona, mi te podatke koristimo samo za obezbeđenje neophodnih informacija o našem sajtu.
- Kolačići o ponašanju prikupljaju anonimne informacije o stranicama posećenim od strane posetilaca. Uz njihovu pomoć mi vidimo šta Vas interesuje najviše.
- Funkcionalni kolačići zapamte izbor Vaše pretrage, pa kada ponovo posetite sajt, nećete morati postavljati parametre ponovo.

Molimo Vas imajte u vidu da podaci prikupljenji od strane kolačića se obrađuju u skladu sa Aktom o zaštiti ličnih podataka i u skladu sa ostalim zakonima. Nikakve informacije se ne prenose trećim licima.

Kolačići onemogućuju:

Uvek možete videti na Vašem pretraživaču, koja vrsta kolačića se koristi. Takođe. možete povući vas pristanak korišćenja kolačića u bilo koje vreme, uređivanjem podešavanja, brišući kolačiće sačuvane u Vašem pretraživaču. Imajte u vidu da ukoliko onemogućite kolačiće neke funkcije na sajtu neće funkcionisati.

Ako ne želite da primate kolačiće sa sajta “EroDate.hr”, otvorite Vaš Internet pretraživač, idite na opcije, odaberite, “Advanced Cookie settings”, dodajte adresu “EroDate.hr” sajta na listu sajtova čije kolačiće ne želite da primate. Možete takođe da odaberete da obrišete pojedinačne kolačiće ili sve kolačiće prethodno sačuvane na Vašem pretraživaču. Za više informacija o kolačićima, kako da ih obrišete ili podešavate, posetite websajt www.aboutcookies.org.